Context

Context of Foirceadul aithghearr, cheasnuighe, an dus ar na ordughadh le Coimhthional na Ndiagh-aireadh ag Niarmhanister an Sasgan : Leis an daontuighe ard-seanadh Eagluis na Halbann, chum a bheith na chuid egin daomhodh Chrabuigh edir Eaglaisaioh Chriosd inaui Rioghochdaidh. Ar na chur a Ngaoidhilg, la seanadh earraghaoidheal. Do chuirladh so a gclo anois an àara huair
Processing Feedback ...