Context

Context of Kort bevvorp vande dry teghenwoordighe aenmerckens-weerdighe wonderheden des vvereldts, die wy in dese onsalighe ysere eeuwebeleven. : Ten eersten, wordt probabel uyt Godts woordt bewesen, dat wy het uytterste deel vande laetste eeuwe des wereldts beleven, ende met ons voeten betreden. Ten tweeden, dat Crom-ghewelt op den rechten tijdt ghekomen is, te weten, als den oprechten Antichrist aen de wereldt sich moet verthoonen, ende oock soo aerdigh de partije vanden Antichrist heest beghinnen te spelen, met den Koningh van Sweden, ende Mas-ruin, als dat oyt ter wereldt iemandt voor hunnen tijdt ghespeelt heeft. Ten derden, wordt bethoont, hoe dat Godt de Godtsalighe bekeeringhe vande illustre Christina Alexandrina Maria Koninghinne van Sweden, in dese ysere Eeuwe oock ghestelt heest op den theater des wereldts, tot een over-tuyghende beschaemt-maeckinghe vanden Verbondt-brekenden koningh van Sweden, Crom-ghewelt, met mas-ruin ende alle de goddeloose des wereldts van dees y sere Eeuwe
Processing Feedback ...