Context

Context of Sefer Yeʼushar ba-arets : ʻal ḥamishah ḥumshe Torah, Shabat, tefilah ṿe-3 regalim, R.h., Yo. k., Ḥanukah, Purim u-sheʼar ʻinyene musar ṿe-agadah : Liḳuṭe Zohar, daʻat u-musar, davar yom be-yomo me-Ḥoḳ le-Yiśraʼel, Or ʻolam ṿe-ḳitsur mafteḥot ʻim tamtsit ʻinyanim me-Reshit ḥokhmah : maʼamar ḥayim ṭovim ṿe-shalom be-sof ha-sefer
Processing Feedback ...